Regulamin

§ 1

Definicje pojęć

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnionych w ramach Serwisu internetowego https://premium-pozyczki.pl przez Premium Pożyczki S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębickiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449031, NIP: 7792411224, REGON 302335818, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł opłaconym w całości, adres poczty elektronicznej: biuro@premium-pozyczki.pl .
 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin- niniejszy Regulaminświadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu https://premium-pozyczki.pl.
  2. Premium Pożyczki – Premium Pożyczki S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębickiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449031, NIP: 7792411224, REGON 302335818, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł opłaconym w całości.
  3. Usługa- usługi świadczone przez Premium Pożyczki drogą elektroniczną wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu.
  4. Serwis- Strona internetowa Pożyczkodawcy https://premium-pozyczki.pl wraz z podstronami służąca do korzystania z Usług.
  5. Użytkownik- osoba korzystającą z Serwisu.
  6. Umowa Pożyczki- umowa pożyczki pieniężnej zawarta pomiędzy Premium Pożyczki, a Użytkownikiem.
  7. Wniosek- wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki złożony przez Użytkownika na formularzu on-line za pośrednictwem Serwisu.
  8. Reklamacja- zastrzeżenia dotyczące Usług świadczonych przez Premium Pożyczki.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 – dalej: Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną).
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią warunków Regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych Usług.
 4. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Premium Pożyczki, w zakresie, w którym są one uregulowane odrębnymi umowami lub regulaminami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Premium Pożyczki a Użytkownikiem.
 5. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3

Korzystanie z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, wyposażonego w powszechnie dostępną przeglądarkę internetową taką jak: Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Safari.
 2. Do korzystania z Usług rekomendowane jest włączenie obsługi plików „Cookies” w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików „Cookies” zawarte są w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.
 4. Niedopuszczalne jest korzystanie z serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do Serwisu, oraz dostarczanie treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie mogące wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu lub systemów teleinformatycznych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, wyłącznie na własny użytek, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do zamieszczania lub rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze sprzecznym z prawem, obraźliwych, mogących wprowadzić w błąd jak również naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
 7. Przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się bez rejestracji jednak do skorzystania z niektórych Usług może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych lub założenie konta.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystywanie Usług w sposób naruszający niniejszy Regulamin.
 9. Premium Pożyczki na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Serwisie.

§ 4

Usługi

 1. Premium Pożyczki świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
  1. Udzielanie informacji dotyczących oferty Usług świadczonych przez Premium Pożyczki;
  2. Wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego do Premium Pożyczki oraz udzielania odpowiedzi na wysłane przez Użytkownika wiadomości.
 2. Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu błędnych lub nieprawdziwych danych.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług świadczonych przez Premium Pożyczki za pośrednictwem Serwisu.
 3. Premium Pożyczki jest administratorem danych osobowych. Dane przetwarzane są w celach związanych z przygotowaniem do zawarcia Umowy Pożyczki, w tym w celu oceny zdolności kredytowej, marketingu produktów i usług, wykonania Umowy Pożyczki, a także w celach analitycznych, archiwalnych oraz dowodowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać Reklamacje na Usługi świadczone przez Premium Pożyczki, w której zgłosi zastrzeżenia dotyczące Usług.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres Użytkownika,
  2. określenie przedmiotu reklamacji,
  3. przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacja może być złożona:
  1. pisemnie – osobiście albo przesyłką pocztową nadaną do siedziby Premium Pożyczki;
  2. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu w siedzibie Premium Pożyczki;
  3. w formie elektronicznej- na adres mailowy biuro@premium-pozyczki.pl .
 4. Po złożeniu przez Użytkownika Reklamacji, Premium Pożyczki rozpatruje Reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w postaci papierowej albo za pomocą poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Użytkownika. W szczególnie skomplikowanych przypadkach oraz po pisemnym zawiadomieniu Użytkownika o przyczynach opóźnienia Reklamacja może zostać rozpatrzona w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

§ 7

Rezygnacja

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik w celu zrezygnowania z Usług powinien przesłać do Premium Pożyczki pisemnie na adres: Premium Pożyczki S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębickiej 35 lub na adres e-mail: biuro@premium-pozyczki.pl oświadczenie o zrezygnowaniu ze świadczonych Usług, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług odpłatnych będzie to możliwe z chwilą zakończenia realizowania Usługi.

§ 8

Prawa autorskie

 1. Prawa do wszelkich praw autorskich i pokrewnych oraz praw dotyczących rejestracji znaków towarowych znajdujących się w Serwisie przysługują Premium Pożyczki lub podmiotom trzecim. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone w Serwisie są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi Premium Pożyczki i innych podmiotów.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 2. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
 3. Premium Pożyczki nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od niej. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn Premium Pożyczki ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. Premium Pożyczki zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio Politykę prywatności umieszczoną w Serwisie.