Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Premium Pożyczki S.A. zawsze podejmuje działania zmierzające do polubownego rozwiązania mogących pojawić się sporów.

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw wdrażanym dyrektywom unijnym, wyrażamy zgodę na udział Premium Pożyczki S.A w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przewidzianego przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1823).

Podmiotem właściwym dla Premium Pożyczki S.A. do pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie (02-001 ) Al. Jerozolimskie 87. Postępowanie może być wszczęte na wniosek Konsumenta. Informacja o tym jak złożyć wniosek dostępna jest stronie internetowej Rzecznika Finansowego.