Klauzula informacyjna

Administrator danych

Premium Pożyczki S.A., z siedzibą w Poznaniu 60-164, przy ul. Ziębickiej 35 wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449031

Dane kontaktowe

Z Premium Pożyczki S.A. można się skontaktować adres e-mail: iod@premium-pozyczki.pl, lub pisemnie (Premium Pożyczki S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębickiej 35). W Premium Pożyczki S.A. wyznaczony jest Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@premium-pozyczki.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych Premium Pożyczki z siedzibą w Poznaniu, przy ul, Ziębickiej 35). Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Premium Pożyczki S.A. w celach:

 1. oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, – podstawą prawną przetwarzana danych osobowych jest przepis prawa (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim);

 2. w celach handlowych i marketingowych, w tym programów lojalnościowych i promocji;

 3. statystycznych i analiz;

 4. w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszeń roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych.

Kategorie przetwarzanych danych

Premium Pożyczki S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie;

 1. dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamość, data i miejsce urodzenia, pleć, obywatelstwo;

 2. dane adresowe i teleadresowe:

 3. dane dotyczące sytuacji finansowej, w tym źródeł otrzymywanego dochodu oraz zobowiązań finansowych.

Źródło pochodzenia danych

Premium Pożyczki S.A. pozyskuje Pani/Pana dane osobowe od osoby, której dane dotyczą.

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Premium Pożyczki S.A.:

 1. dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania,;

 2. W celach handlowych i marketingowych, w tym programów lojalnościowych i promocji- przez okres nie dłuższy niż 6 lat;

 3. dla celów statystycznych i analiz— przez okres nie dłuższy niż 6 lat;

 4. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń- do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Premium Pożyczki S.A. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody- przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.