Dla akcjonariuszy

Premium Pożyczki Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449031, NIP: 7792411224, REGON 302335818, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł opłaconym w całości. Spółka wpisana jest do Rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000209.

Komunikaty

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Premium Pożyczki S.A. („Spółka”) zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się dnia 10.06.2021 r., o godzinie 12:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Doroty Ewertowskiej w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła V piętro), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.,
 8. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
 11. powzięcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej Spółki,
 12. powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki,
 13. powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
 14. Zamknięcie obrad.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Rejestr akcjonariuszy Spółki będzie prowadzony przez Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej „PKO BP BM”.